< návrat zpět

Postup léčby a nástup účinku léků

Aktivita onemocnění

Pro hodnocení aktivity artritidy byly navrženy indexy DAS 28. Hodnocení indexu DAS 28 obsahuje počet oteklých kloubů, palpačně citlivých kloubů, globální hodnocení pacientem a sedimentaci erytrocytů.
Webová stránka, s kalkulátorem skore DAS 28, kde si můžete spočítat své DASskore zde.

Vysoká aktivita: DAS 28 ≥5,1 / Střední aktivita: DAS 28 3,2 - 5,0 / Nízká aktivita: DAS 28 2,6 - 3,1 / Remise - DAS < 2,6 - zánět se neprojevuje.

Kromě škály DAS 28 jsou nověji používané i další škály hodnocení jako je SDAI a CDAI, které vždy kombinují různá vyšetření a hodnocení lékaře spolu s hodnocením aktivity onemocnění pacien-tem, a jsou zároveň schopné určitým způsobem predikovat vývoj onemocnění. Tyto škály hodnotí nejen aktivitu onemocnění, ale jsou klíčové (např. SDAI) také pro definování remise onemocnění

Hodnocení aktivity pomocí DAS 28 by se mělo provádět u aktivní RA a na začátku léčby v měsíčních intervalech, ve stadiu nízké aktivity nebo remise ve tříměsíčních intervalech. V případě nedostatečného efektu by se měla léčba změnit. Kromě faktorů aktivity se při rozhodování o strategii léčby zvažují ještě další aspekty každého individuálního pacienta.

Jak se léčí artritida - postupy
Cílem farmakoterapie RA je dosažení remise nebo alespoň stavu nízké aktivity. Základním lékem léčby RA jsou tzv.

1. chorobu modifikující léky revmatoidní artritidy DMARD, které se dále dělí na syntetické či chemické DMARD a na biologické léky.
2. Glukokortikoidy  používané  systémově  mají  rychlý a výrazný protizánětlivý účinek, ale při dlouhodobé aplikaci i významnou toxicitu, takže jejich podávání by mělo být časově omezené.
3. Nesteroidní antirevmatika (NSA) mají u RA účinek zcela symptomatický, přičemž jejich toxicita (především gastrointestinální a kardiovaskulární) není zanedbatelná. Proto by doba podávání a dávky NSA měly být co nejnižší.

http://revmatoidni-artritida.nazory.cz/upload/leky.JPG

Tabulka nástupu účinku jednotlivých léků

LÉK NÁSTUP ÚČINKU
hydrochlorochin 3 - 6 měsíců
chlorochin 1 - 3
sulfasalazin 1 - 3
metotrexát 1 - 2
leflunomid 4 - 12
azathioprin 2 - 3
cyklofosfamid 2 - 3
soli zlata
3 - 7
cyklosporin 2 - 4
D - penicilamin
3 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy se začíná s léčbou?
Doporučuje se podávání DMARD ještě před splněním kritérií pro RA a to při přítomnosti aktivního onemocnění a dále při výskytu negativních prognostických ukazatelů pro destruktivní vývoj. Čím dřív se zahájí léčba, tím větší úspěšnost, že zabere. Důležité je začít léčit v prvních čtyřech měsících, kdy se projeví obtíže. "Otevřená brána" k léčbě artritidy se v dalších měsících již zavírá.
Terapie DMARD by měla tedy být nasazena časně a podávána kontinuálně a dlouhodobě, u části pacientů v podstatě celoživotně. Účinnost DMARD by měla být prokázána v období 3-6 měsíců. Při nedostatečném efektu by měl být preparát zaměněn za jiný DMARD.

Vysazování léků
Strategie vysazování léčby RA u pacientů v remisi zatím není zcela jasná. O vysazování léčby by se mělo začít uvažovat u pacientů, kteří splňují kritéria remise (např. DAS 28 < 2,6) na 2 následujících návštěvách tzn. v intervalu 6 měsíců. První z léků by měly být vysazeny glukokortikoidy,protože léčba glukokortikoidy by měla být z principiálních důvodů krátkodobá, aby se předešlo nežádoucím účinkům dlouhodobé léčby glukokortikoidy. Druhým v pořadí by mělo být vysazení biologického léku. V první fázi se doporučuje snížit dávku  či  prodloužit  interval  biologického  léku před jeho úplným vysazením. Udržení remise po vysazení  biologického  léku  je  pravděpodobnější u časné RA. Vysazení syntetického DMARD (např. MTX) se provádí až jako poslední. Existují však argumenty pro nepřerušování léčby DMARD. Např. v jedné metodologicky dobře provedené studii vzplanulo při léčbě DMARD 1/3 pacientů, zatímco při jejich vysazení 2/3 pacientů.

 

Více o lécích v jednotlivých podsekcích.

 

Menu

Anketa