Důchodové a sociální

Invalidní důchod

TROCHA TEORIE (níže praxe):
Podle míry poklesu pracovní schopnosti pojištěnce zákon o důchodovém pojištění rozlišujeme 3 stupně invalidity:

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

- nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně

- nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně

- nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Žádost

Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby. Na úřadě předložte:

•·         občanský průkaz

•·         doklady o studiu, event. učení (i neukončeném)

  •·         doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání; nejsou-li k dispozici žádné doklady, uvedou se údaje o dobách zaměstnání

  •·         doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby),

•·         rodné listy dětí (pokud žadatel/ka požaduje zápočet péče o děti).

Rozhodnutí o přiznání dávky je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Kromě sepsání žádosti o důchod, jejího vybavení potřebnými doklady a ověření podpisem, se požaduje podrobit se nezbytnému vyšetření zdravotního stavu 

 V PRAXI

1. V úřední hodiny vyrazím na Okresní správu soc. zabezpečení - v místě bydliště či okresním městě, kam moje obec spadá. Nesu s sebou příslušné dokumenty viz. výše.

2. Sepíší se mnou žádost o ID.

3. Během několika dnů či týdnů mi domů přijde tiskopis, s kterým jdu ke svému praktickému lékaři. Lékař tam vyplní informace o mé zdravotním stavu. Je dobré mít všechny zprávy od všech svých lékařů, revmatologa, ortopeda, rentgeny atd., přiloží je k tiskopisu. Tento tiskopis se následně odešle na POSUDKOVOU KOMISY

4. Opět nějakou dobu čekáme. Poté nám přijde do schránky předvolání před posudkovou komisy. Ta tam má již tiskopis a zprávy od našeho praktického, mrkne na nás a vydá rozhodnutí, zda ID ano či ne.

Dle zkušeností jsou velké rozdíly v posuzování zdravotního stavu. Záleží na lékaři posudkové komise, jak se vyspal, či jaké je nátury :-) Někde se přiklepávají invalidní důchody jak na běžícím páse, někde ani lidem na vozíku nepřiznají nic :-(Ovšem většinou není u nás revmatiků problém ID dostat. Alespoň prvního či druhého stupně. Důležité je se nestydět o důchod zažádat. Když pracovat ze zdravotního důvodu nemůžu, mám bolesti, jsem unaven, tak od toho tady invalidní důchody jsou. Rozhodně to není nic trapného.Sociální problematika

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Stupně závislosti

U osob do 18 let věku

 • I stupeň - lehká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při třech základních životních potřebách
 • II. stupeň - středně těžká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při čtyřech nebo pěti základních životních potřebách
 • III. stupeň - těžká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při šesti nebo sedmi základních životních potřebách
 • IV. stupeň - úplná závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při osmi až desíti základních životních potřebách

U osob starších 18 let věku

 • I. stupeň - lehká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při třech nebo čtyřech základních životních potřebách
 • II. stupeň - středně těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při pěti nebo šesti základních životních potřebách
 • III. stupeň - těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při sedmi nebo osmi základních životních potřebách
 • IV. stupeň - úplná závislost - každodenní pomoci nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při devíti nebo deseti základních životních potřebách

 

zdravotní stav se posuzuje v těchto 10 základních životních potřeb
 • mobilita
 • orientace
 • komunikace
 • stravování
 • oblékání a obouvání
 • tělesná hygiena
 • výkon fyziologické potřeby
 • péče o zdraví
 • osobní aktivity
 • péče o domácnost

VĚKSTUPEŇ ZÁVISLOSTI
(v Kč/měsíc)
I.

lehká
II.

středně těžká
III.

těžká
IV.

úplná
do 18   3 000      6 000   9 000   12 000
nad 18   800      4 000   8 000   12 000

 

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
 • - jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která je poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v domově pro OZP, v domově pro seniory nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče
 • - VÝŠE příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za rok)
 • - o dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM)

 

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
 • - jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením
 • - příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje v případech:
  1. Příspěvek na zvláštní pomůcku:
   • pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší než 24 000 Kč a příjem osoby ( nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč
   • pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny
   • pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč
   • maximální výše příspěvku je 350 000 Kč
  2. Příspěvek na pořízení motorového vozidla:
   • výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu opravy a také k příjmu osoby či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům
   • maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč, opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let
 • - součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto)
 • - tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu
 • - konstrukce dávky bude zvyšovat dostupnost pomůcek pro OZP
 • - o dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa (JVM)
 • - nová dávka sloučila tyto dřívější dávky:
  • jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
  • příspěvek na úpravu bytu
  • příspěvek na zakoupení motorového vozidla
  • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
PRŮKAZY TP, ZTP NEBO ZTP/P
Kdo vydá?
     Žádost o průkaz OZP se podává na místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce, tedy na témže místě, kde jste žádali o příspěvek na mobilitu. Úřad práce pak odešle vaši žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která vyhotoví na základě dodaných lékařských zpráv posudek  a o vydání průkazu či zamítavém rozhodnutí rozhodne opět krajská pobočka Úřadu práce.
     Nárok na průkaz bude mít osoba starší jednoho roku. Je stanoveno, že na průkaz TP bude mít nárok osoba závislá na pomoci jiné osoby v I. stupni, na průkaz ZTP osoba závislá ve II. stupni a na průkaz TZP/P osoba závislá ve III. či IV. stupni. Průkaz ZTP/P bude dále náležet osobě, která není schopna zvládat základní životní potřebu v oblasti mobility nebo orientace, zde již bez ohledu na zjištěný stupeň závislosti. Jen pro úplnost dodejme, že na průkaz ZTP budou mít nárok osoby nad 18 let, které nebudou schopny zvládat potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu praktické či úplné hluchoty.
Průkaz TP:
 • - vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
 • - přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Průkaz ZTP kromě výhod uvedených výše ještě:
 • - bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
 • - slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.


Průkaz ZTP/P pak kromě výhod uvedených výše ještě:

 • - bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě.

 

Komentáře rss

Přidat komentář >

, Příspěvek odpovědět
Ten příspěvek na péči o osobu blízkou je už o něco vyšší než co je tady uváděno. Z těch 12000k.č. Je teď neco přes 19000k.č. a pod.

Menu

Anketa