< návrat zpět

Abatacept u JIA

Řada dětí s juvenilní idiopatickou artritidou nedostatečně reaguje na podávání chorobu modifikujících léčiv (disease- -modifying antirheumatic drugs - DMARDs), nebo tyto léky špatně snáší, a u některých z nich bohužel navíc selhává i léčba anti-TNF látkami. Nedávno byla proto klinicky testována účinnost inhibitoru kostimulace, abataceptu. Do dvojitě zaslepené studie bylo v celkem 45 centrech zařazeno 190 dětí a mladistvých ve věku 6-17 let s postižením nejméně pěti kloubů. Podmínkou pro účast byla rovněž předchozí nedostatečná odpověď na léčbu DMARDs či jejich špatná snášenlivost. Abatacept v dávce 10 mg/kg byl podáván po dobu čtyř měsíců všem dětem. Ze 170 dětí, které studii dokončily, na léčbu nezareagovalo 47 (podle kritérií ACR). Zbývající soubor byl dále rozdělen do dvou skupin, z nichž v jedné byli pacienti léčeni abataceptem ve čtyřtýdenních intervalech po dobu 6 měsíců či do relapsu (n = 60) a ve druhé bylo podáváno placebo. Zatímco v aktivně léčené skupině se relaps vyskytl u 20 %, v případě placeba tomu bylo de facto u každého druhého pacienta (53 %); p = 0,0003. Pravděpodobnost zhoršení stavu u nemocných léčených abataceptem tak byla oproti placebu výrazně nižší (HR: 0,31; 95% CI: 0,16-0,95), a to za prakticky srovnatelného výskytu nežádoucích účinků.

Převzato se serveru: www.farmakoterapie.cz

Menu

Anketa